Bắt đầu từ
5,400,000 VND 4,860,000 VND
3 tháng
TELE BRONZE

✔ Không gian rack 1U
✔ Nguồn điện 300W
✔ Giới hạn 01 Máy chủ
✔ Địa chỉ IP 01
✔ Băng thông trong nước 50 Mbps
✔ Băng thông quốc tế 4 Mbps
✔ Lưu lượng truyền tải Không giới hạn

Bắt đầu từ
7,500,000 VND 6,750,000 VND
3 tháng
TELE SILVER

✔ Không gian rack 1U
✔ Nguồn điện 300W
✔ Giới hạn 01 Máy chủ
✔ Địa chỉ IP 01
✔ Băng thông trong nước 100 Mbps
✔ Băng thông quốc tế 6 Mbps
✔ Lưu lượng truyền tải Không giới hạn

Bắt đầu từ
11,100,000 VND 9,990,000 VND
3 tháng
TELE GOLD

✔ Không gian rack 1U
✔ Nguồn điện 300W
✔ Giới hạn 01 Máy chủ
✔ Địa chỉ IP 01
✔ Băng thông trong nước 200 Mbps
✔ Băng thông quốc tế 10 Mbps
✔ Lưu lượng truyền tải Không giới hạn

Bắt đầu từ
15,000,000 VND 13,500,000 VND
3 tháng
TELE PLATINUM

✔ Không gian rack 1U
✔ Nguồn điện 300W
✔ Giới hạn 01 Máy chủ
✔ Địa chỉ IP 01
✔ Băng thông trong nước 300 Mbps
✔ Băng thông quốc tế 15 Mbps
✔ Lưu lượng truyền tải Không giới hạn

Bắt đầu từ
18,600,000 VND 16,740,000 VND
3 tháng
TELE DIAMOND

✔ Không gian rack 1U
✔ Nguồn điện 300W
✔ Giới hạn 01 Máy chủ
✔ Địa chỉ IP 01
✔ Băng thông trong nước 400 Mbps
✔ Băng thông quốc tế 20 Mbps
✔ Lưu lượng truyền tải Không giới hạn