Hãy chọn gói dịch vụ tốt nhất với bạn!

Smini


 • 1 Core CPU

 • 3GB RAM

 • 50GB SSD

 • 01 Địa Chỉ IP

 • Unmetered Bandwidth

 • Sao Lưu Dữ Liệu

 • OS Linux/Windows /

 • Miễn phí DirectadminSCS1


 • 2 Core CPU

 • 4GB RAM

 • 50GB SSD

 • 01 Địa Chỉ IP

 • Unmetered bandwidth

 • Sao Lưu Dữ Liệu

 • OS Linux/Windows /

 • Miễn phí DirectadminSCS2


 • 2 Core CPU

 • 6GB RAM

 • 50GB SSD

 • 01 Địa Chỉ IP

 • Unmetered bandwidth

 • Sao Lưu Dữ Liệu

 • OS Linux/Windows /

 • Miễn phí DirectadminSCS3


 • 3 Core CPU

 • 8GB RAM

 • 50GB SSD

 • 01 Địa Chỉ IP

 • Unmetered bandwidth

 • Sao Lưu Dữ Liệu

 • OS Linux/Windows /

 • Miễn phí DirectadminSCS4


 • 4 Core CPU

 • 16GB RAM

 • 50GB SSD

 • 01 Địa Chỉ IP

 • Unmetered bandwidth

 • Sao Lưu Dữ Liệu

 • OS Linux/Windows /

 • Miễn phí DirectadminSCS5


 • 6 Core CPU

 • 20GB RAM

 • 50GB SSD

 • 01 Địa Chỉ IP

 • Unmetered bandwidth

 • Sao Lưu Dữ Liệu

 • OS Linux/Windows /

 • Miễn phí Directadmin