Hosting Linux SSD

Hosting Linux SSD

CH1


 • 2 Domain

 • 2 Database

 • Dung lượng Database 200MB

 • 1GB Dung lượng lưu trữ

 • Quản lý Plesk Obsidian

 • 10GB Bandwidth

 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày


CH2


 • 5 Domain

 • 5 Database

 • Dung lượng Database 1GB

 • 10GB Dung lượng lưu trữ

 • Quản lý Plesk Obsidian

 • 500GB Bandwidth

 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày


CH3


 • 10 Domain

 • 10 Database

 • Dung lượng Database 2GB

 • 30GB Dung lượng lưu trữ

 • Quản lý Plesk Obsidian

 • 1TB Bandwidth

 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày


CH4


 • Không giới hạn Domain

 • Không giới hạn Database

 • Dung lượng Database 10GB

 • 90GB Dung lượng lưu trữ

 • Quản lý Plesk Obsidian

 • Không giới hạn Bandwidth

 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày